Friday Nov 15: Today in Sports, Myles Garrett helmet swinging on Mason Rudolph, DOCLLV LIVE on Broncos, Vikings preview

Friday Nov 15: Today in Sports, Myles Garrett helmet swinging on Mason Rudolph, DOCLLV LIVE on Broncos, Vikings preview